ประเทศน่าอยู่

10 ประเทศที่มีความสุขมากที่สุด

สภาวะสังคม ความสุขของคนในประเทศ สวัสดิการ การจัดการของประเทศ ถือเป็นสิ่งที่ควรมีในแต่ละประเทศ ซึ่งสวัสดิการเหล่านี้ทำให้ประชากรที่อยู่ในประเทศมีความสุข เนื่องจากความเป็นอยู่อาศัยที่ดี สวัสดิการที่เพียกพร้อม ทำให้ประชาชนเกิดความสุข ดังนั้นวันนี้เราเลยมี 10 ประเทศที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุดมาฝาก จะมีประเทศอะไรบ้างตามไปดูพร้อมกันเลย 

โดยหลักแล้วการประเมินว่าประเทศไหนที่ประชากรมีความสุขมากที่สุด มาจากการสำรวจของ UN ซึ่งจัดอันดับประเทศเอาไว้ทั้งหมด 156 ประเทศ จากระดับความสุขของประชากร โดยใช้ตัวชี้วัดหลายปัจจุยในการตัดสินใจ ดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (GDP per Capita)

GDP = รายได้ทั้งหมดภายในประเทศ  โดยที่ GDP  คิดจากรายได้ของประชาชนทุกคนที่ผลิตขึ้นในประเทศ  และรวมทั้งรายได้ของชาวต่างประเทศที่ผลิตขึ้นในประเทศด้วย  จึงสรุปได้ว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น  รวมทั้งการลงทุนและผลผลิตต่าง ๆ 

  • การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)

คือการสนับสนุนทางสังคมให้กับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการประเทศ สภาพสังคม รายได้ของประเทศ ภาษี หรือการมีส่วนร่วมของสังคมกับประเทศ ทั้งนี้ถ้าประชาชนมีส่วนร่วมกับประเทศมากเท่าไหร่ นั่นแสดงว่าประชาชนมีความสุขนั่นเอง

  • ช่วงอายุของชีวิตและสุขภาพ (Healthy Life Expectancy)

ในส่วนของอายุ ชีวิตและสุขภาพของประชากรก็เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประเทศว่าประชากรมีความสุขไหม เนื่องจากยิ่งประชาชนมีอายุที่ยืนนานนนั่นแสดงว่าประชากรมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขทั้งกายและใจ ทำให้ข้อนี้เป็นจุดที่ทาง UN ประเมินว่าประเทศไหนที่อัตราประชากรมีช่วงอายุที่ยาวนาน นั่นแสดงว่าประชากรมีความสุขนั่นเอง

  • ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคม (Generosity)

หากประชากรในประเทศมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ภายในสังคม มีน้ำใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือภายในสังคม ซึ่งการช่วยเหลือนี้จะขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้า 

  • เสรีภาพในการใช้ชีวิต (freedom to make life choices)

อีกสิ่งสำคัญในการประเมินความสุขของประชาชนก็คือ เสรีภาพในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิที่จะคิดต่าง สิทธิที่จะทำอะไรก็ได้ 

  • อัตราคอร์รัปชั่น (Perceptions of Corruption)

แม้ปัญหานี้ถือเป็นปัญหาที่ประเทศไทยก็เจอมาแบบไม่ขาดสาย แต่ปัจจัยนี้เป็นส่วนที่ให้ UN ประเมินว่าประเทศนี้มีอัตราคอร์รัปชั่นที่น้อยนั่นก็อาจจะหมายถึงเป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขมากที่สุด 

ทั้งนี้เราพอจะรู้แล้วว่าใช้ปัจจัยอะไรในการประเมินว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุด ซึ่งทั้ง 10 ประเทศมีดังนี้ 

1. ฟินแลนด์

2. เดนมาร์ก

3. นอร์เวย์

4. ไอซ์แลนด์

5. เนเธอร์แลนด์

6. สวิสเซอร์แลนด์

7. สวีเดน

8. นิวซีแลนด์

9. แคนาดา

10. ออสเตรีย